Reisvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van Begonia Tours en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1 Begonia Tours en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan Begonia Tours en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Begonia Tours en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt Begonia Tours of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
a) de bijzondere wensen van de reiziger waarop Begonia Tours is ingegaan;
b) dat Begonia Tours aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
c) de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
d) de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van Begonia Tours of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
e) de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
f) informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
g) informatie over de interne klachtenbehandeling;
h) informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
i) informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt Begonia Tours de reiziger:
a) de nodige ontvangstbewijzen
b) de vouchers en vervoerbewijzen
c) informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
b) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
c) de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien Begonia Tours de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft Begonia Tours het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft Begonia Tours die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal Begonia Tours en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
a) Begonia Tours en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
b) de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. Begonia Tours stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Begonia Tours en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door Begonia Tours voor de afreis
9.1 Begonia Tours kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
a) Begonia Tours zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
b) het om een onbeduidende verandering gaat, en
c) Begonia Tours de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2 Indien, vóór het begin van de reis, Begonia Tours zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient Begonia Tours de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
a) van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
b) van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
c) van de termijn waarbinnen hij Begonia Tours in kennis moet stellen van zijn besluit;
d) van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
e) in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt Begonia Tours alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door Begonia Tours voor afreis
10.1 Begonia Tours kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door Begonia Tours van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
10.2 In deze gevallen betaalt Begonia Tours aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan Begonia Tours. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3 Begonia Tours betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt Begonia Tours zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt Begonia Tours aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien Begonia Tours de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3 Indien Begonia Tours de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien Begonia Tours weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt Begonia Tours, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent Begonia Tours aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en Begonia Tours deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet Begonia Tours ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt Begonia Tours de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits Begonia Tours ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
12.8 Begonia Tours mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan Begonia Tours door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Begonia Tours en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Begonia Tours en de professioneel
Begonia Tours is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door Begonia Tours of door andere reisdienstverleners worden verricht.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij Begonia Tours bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van Begonia Tours voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien Begonia Tours aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
a) de reiziger;
b) een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
c) onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 Begonia Tours biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
a) nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
b) de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan Begonia Tours voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door Begonia Tours.

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij Begonia Tours of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan Begonia Tours of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij Begonia Tours of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
19.3 Begonia Tours of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

A. De prijzen
1° De reissom dient 30 dagen voor afreisdatum op de rekening van Begonia Tours overgeschreven te zijn. Voor de kantoren die gedomicilieerd zijn, gelden dezelfde voorwaarden en wordt de reissom een maand voor afreisdatum op de rekening van Begonia Tours overgeschreven. Boekt de reiziger minder dan 30 dagen voor de afreisdatum, dan moet de reissom onmiddellijk betaald worden. De vouchers voor de klant worden 14 dagen voor afreisdatum aan het reiskantoor bezorgd indien het te betalen bedrag op onze rekening staat.
2° De prijs is aangeduid per persoon en omvat:
a) De kosten voor het vervoer met luxeautocar en indien vermeld in het programma de kosten voor vliegtuig, boot en transfers.
b) De diensten zoals die in het programma beschreven zijn.
c) De hotelkosten op basis van een tweepersoonskamer.
e) De wisselkoersen, energieprijzen, BTW, taksen en heffingen, bekend op 01/12/2019.
f) De maaltijden vermeld in het programma
3° Niet in de prijs begrepen:
a) Alle toeslagen en kortingen vermeld in de prijstabel van de brochure
b) Alle persoonlijke uitgaven, dranken, fooien, inkomgelden, toeristische activiteiten, facultatieve uitstappen, extra maaltijden en diensten met vermelding ’gelegenheid tot’ of ‘mogelijkheid tot’ of ‘facultatief’
c) Annulering- en bijstandsverzekering
d) De kosten voor paspoorten, visa en andere formaliteiten. Wanneer men een reis geheel of gedeeltelijk dient te annuleren bij gebrek aan de vereiste documenten, is men zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die eraan verbonden zijn.
4° Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

B. Formaliteiten
1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Alleenreizende minderjarigen (onder de 18 jaar) dienen in het bezit te zijn van een goedkeuring van de ouders of voogd, af te halen op het gemeentehuis (= woonplaats goedkeurende persoon).
3. Informatie door de reiziger: indien de reiziger een essentiële voorwaarde heeft om de reis uit te voeren moet hij dit verplicht vermelden. Bijzondere wensen van de reiziger ivm. gezondheid en eetgewoontes dienen op voorhand te worden meegedeeld.
4. De reizigers dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige inlichtingen in te winnen omtrent geldige identiteitskaart, geldig internationaal reispas, inentingen, douaneformaliteiten.

C. Annulering en wijzigingen door de reiziger
a) Annulering door de reiziger
De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon. De annulering moet zo vlug mogelijk tijdens de kantooruren aan het reisbureau worden medegedeeld en volgende kosten worden aangerekend:
- Tot 60 dagen voor afreis: 15% van de reissom
- 59 tot 35 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
- 34 tot 20 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
- 19 tot 10 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
- 9 tot 1 dag voor vertrek: 100% van de reissom
- Annulatie op vertrekdag of no-show: 100% van de reissom
Opmerking: indien de reis het vervoer ter zee, een cruise of een vliegtuigtraject betreft, zijn op dit reisonderdeel de annuleringsvoorwaarden van de betrokken zeevaart- of luchtvaartmaatschappij van toepassing. Verzekeringen en dossierkosten zijn steeds 100% betaalbaar. Voor vliegtuigreizen en cruises zijn de algemene en bijzondere voorwaarden van de desbetreffende touroperator, vliegtuigmaatschappij, rederij, enz…van toepassing.
b) Wijziging door de reiziger
Een wijziging van naam, opstapplaats (niet mogelijk minder dan 1 maand voor vertrek) en regime brengt een kost mee van € 15 per persoon. Alle effectieve kosten die een leverancier aanrekenen ivm. wijziging door de reiziger zullen integraal worden doorgerekend aan de reiziger. Een wijziging van reisbestemming of vertrekdatum wordt beschouwd als een annulering door de reiziger.

D. Annulering door Begonia Tours
Wanneer er minder dan 20 deelnemers ingeschreven zijn aan een reis, kan Begonia Tours een reis annuleren. Tenminste 15 dagen voor afreis zullen alle deelnemers door hun reisbureau schriftelijk verwittigd worden. De reeds betaalde voorschotten worden integraal door de reisagent terugbetaald. Er kan door de reiziger geen aanspraak gemaakt worden op enige schadeloosstelling.

E. Opstapplaatsen
De reiziger moet zich tijdig op de opstapplaats aanbieden, welke vermeld staat op zijn reisdocument. Bij problemen dient de reiziger contact op te nemen met het noodnummer, vermeld op de achterzijde van het reisdocument. Reizigers die 10 minuten na het voorziene vertrekuur niet op de vermelde opstapplaats aanwezig zijn, moeten op eigen kosten en risico de autocar of het hotel bereiken.

F. Bagage
Autocarreizen: het reisgoed in een reiskoffer van normale afmetingen is beperkt tot 20 kg per persoon en dient voorzien te zijn van de door Begonia Tours ter beschikking gestelde bagagelabels met vermelding van de hierop gevraagde gegevens. Eventuele schade door het niet naleven van deze instructies valt volledig ten laste van de reiziger. De reiziger dient eventuele schade en/of verlies van bagage schriftelijk, binnen de 10 dagen na het beëindigen van de reis, te melden, samen met een attest van de begeleidende reisleider en/of chauffeur. Met een geldige reisverzekering zal de vergoeding in geval van geregistreerde schade of diefstal van geregistreerde bagage nooit meer bedragen dan de door de reiziger bewezen waarde.
Vliegreizen: voor vliegvakanties is het maximum toegelaten gewicht afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een ‘property irregularity report’ invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen.
Handbagage: blijft steeds onder de persoonlijke bewaking en verantwoordelijkheid van de reiziger. Begonia Tours is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging en diefstal van voorwerpen die in de autocar achtergelaten worden.

G. Aansprakelijkheid
1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door Begonia Tours worden meegedeeld.
2. De prestaties van Begonia Tours nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
3. Voorbehoud voor excursies die ter plaatse worden geboekt
4. De aansprakelijkheid van Begonia Tours is beperkt tot 3 maal de reissom behalve voor persoonlijk letsel.
5. Begonia Tours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
- Schade en/of verwondingen veroorzaakt door een tekortkoming van de reiziger
- Onvoorziene gebeurtenissen zoals oorlogen, stakingen, overstromingen en de daaruit ontstane gevolgen
- Verlies, diefstal of beschadiging van bagage
- Inbreuk door de reiziger op de plaatselijke wetten en zeden

H. Uitsluiting
Een reiziger die zich zo gedraagt dat de goede uitvoering van de reis in het gedrang wordt gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelname aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten blijven te zijnen laste. Hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

I. Klachtenregeling
1. De klacht moet onmiddellijk ter plaatse worden gemeld aan de reisleider. Indien niet mogelijk moet de klacht schriftelijk aan het reisbureau bezorgd worden binnen 1 maand na terugkeer. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Begonia Tours onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaarde tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.

J. Hotelregeling en hotelfaciliteiten
Wanneer door overmacht Begonia Tours het voorziene hotel niet kan aanbieden, wordt een gelijkwaardig of beter hotel aangeboden. De in de brochure opgenomen hotelfaciliteiten werden gepubliceerd zoals opgegeven door de hotelier. Het is echter mogelijk dat u ter plaatse niet van alle faciliteiten gebruik kunt maken omwille van externe factoren of een beslissing van de hotelier omwille van de hotelbezetting. Dit laatste komt in het laagseizoen soms voor. Enige bijkomende vergoeding na afreis hieromtrent is onmogelijk en kan onder geen enkel beding het onderwerp van een klacht na afreis zijn.

K. Insolventieverzekering
Conform de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en het KB van 29 mei 2018 betreffende de bescherming bij insolventie tot uitvoering van de Pakketreizenwet, is Begonia Reizen verzekerd bij MS Amlin Insurance SE.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten in de brochure.


BEGONIA TOURS
Zevenekendorp 70, Lochristi
Vergunning A1991 – HRG 124682
Verantwoordelijke uitgever: Philippe Bracke